.siteTitle { padding-bottom: 0px; } #nav { padding-bottom: 0px; } }